تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  Hamid Khoshniat
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: خراسان رضوی
تاریخ عضویت:  1395/10/15
ایمیل:  Hamid.khoshniat@gmail.com

سوابق علمی - فنی Hamid Khoshniat:
تازه های ساطا
تبلیغات