تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  صبا شفایی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/6/10
ایمیل:  saba.shafaei@gmail.com

سوابق علمی - فنی صبا شفایی:
تازه های ساطا
تبلیغات