تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  بهزاد حاتمی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/6/18
ایمیل:  gttmnd1@gmail.com

سوابق علمی - فنی بهزاد حاتمی:
تازه های ساطا
تبلیغات