تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  رامین رجایی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/11/20
ایمیل:  Eng.rajaei_ramin@yahoo.com

سوابق علمی - فنی رامین رجایی:
تازه های ساطا
تبلیغات