تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی صادقی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1398/7/14
ایمیل:  mahdi.sadeghi99@yahoo.com

سوابق علمی - فنی مهدی صادقی:
تازه های ساطا
تبلیغات