تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سعید نورائی نژاد
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: خوزستان
تاریخ عضویت:  1395/10/16
ایمیل:  snoraee@gmail.com

سوابق علمی - فنی سعید نورائی نژاد:
تازه های ساطا
تبلیغات