تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  ارسلان سوداوی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/4/28
ایمیل:  a.soudavi@gmail.com

سوابق علمی - فنی ارسلان سوداوی:
تازه های ساطا
تبلیغات