تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  زهرا دهقانی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/5/22
ایمیل:  zh.dh_20@yahoo.com

سوابق علمی - فنی زهرا دهقانی:
تازه های ساطا
تبلیغات