تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی امینی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: کرمان
تاریخ عضویت:  1400/1/21
ایمیل:  a_mehdi_g@yahoo.com

سوابق علمی - فنی مهدی امینی:
تازه های ساطا
تبلیغات