تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  Sajad Mas
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: یزد
تاریخ عضویت:  1401/2/7
ایمیل:  S.masoumy@gmail.com

سوابق علمی - فنی Sajad Mas:
تازه های ساطا
تبلیغات