تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  علی نساجپور
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/7/16
ایمیل:  Am.nasajpoor@yahoo.com

سوابق علمی - فنی علی نساجپور:
تازه های ساطا
تبلیغات