تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  امیرحسین میرکاظمی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/7/24
ایمیل:  amirkazemi8@gmail.com

سوابق علمی - فنی امیرحسین میرکاظمی:
تازه های ساطا
تبلیغات