تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سجاد سبحانی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1400/11/21
ایمیل:  Sjd_sobhani@yahoo.com

سوابق علمی - فنی سجاد سبحانی:
تازه های ساطا
تبلیغات