تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  رضا فرازمند
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1395/10/11
ایمیل:  Farazmand117@gmail.com

سوابق علمی - فنی رضا فرازمند:
تازه های ساطا
تبلیغات