تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سامان میرکی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: کردستان
تاریخ عضویت:  1395/10/21
ایمیل:  s.miraki1991@gmail.com

سوابق علمی - فنی سامان میرکی:
تازه های ساطا
تبلیغات