تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  نسما جعفری
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1395/10/14
ایمیل:  nimadj78@yahoo.com

سوابق علمی - فنی نسما جعفری:
تازه های ساطا
تبلیغات