تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  زهرا علایی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/6/27
ایمیل:  casel_sa64@yahoo.com

سوابق علمی - فنی زهرا علایی:
تازه های ساطا
تبلیغات