تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمدرضا آخوندی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/4/23
ایمیل:  mohammadrezaakhondi73@yahoo.com

سوابق علمی - فنی محمدرضا آخوندی:
تازه های ساطا
تبلیغات