تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  رقیه رضوانی اصل
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1399/11/20
ایمیل:  r.rezvaniasl@gmail.com

سوابق علمی - فنی رقیه رضوانی اصل:
تازه های ساطا
تبلیغات