تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  نرگس خضری
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1400/2/11
ایمیل:  TASC@CHMAIL.IR

سوابق علمی - فنی نرگس خضری:
تازه های ساطا
تبلیغات