تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  reza zare
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: فارس
تاریخ عضویت:  1399/5/15
ایمیل:  r.z.khormizy@gmail.com

سوابق علمی - فنی reza zare:
تازه های ساطا
تبلیغات