تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  علی هدائیان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/5/22
ایمیل:  alihodaeian@yahoo.com

سوابق علمی - فنی علی هدائیان:
تازه های ساطا
تبلیغات