تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهران شریف پور
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1399/11/26
ایمیل:  mehranboy900@yahoo.com

سوابق علمی - فنی مهران شریف پور:
تازه های ساطا
تبلیغات