تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  علی رفعت بخش
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: فارس
تاریخ عضویت:  1399/4/29
ایمیل:  Ali.rafatbakhsh.iran@gmail.com

سوابق علمی - فنی علی رفعت بخش:
تازه های ساطا
تبلیغات