تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  دد ش
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/4/23
ایمیل:  d.sheyni.d@gmail.com

سوابق علمی - فنی دد ش:
تازه های ساطا
تبلیغات