تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  حمید رضا صمدانی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/11/22
ایمیل:  hamidrezasamadani2019@gmail.com

سوابق علمی - فنی حمید رضا صمدانی:
تازه های ساطا
تبلیغات