تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  امیر باقری باقری
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: فارس
تاریخ عضویت:  1398/8/14
ایمیل:  amirbagheri.1364@yahoo.com

سوابق علمی - فنی امیر باقری باقری:
تازه های ساطا
تبلیغات