تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محسن صادقی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/6/8
ایمیل:  sadeghi1983@gmail.com

سوابق علمی - فنی محسن صادقی:
تازه های ساطا
تبلیغات