تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مسعود باقریان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1400/1/29
ایمیل:  masoudebagherian@yahoo.com

سوابق علمی - فنی مسعود باقریان:
تازه های ساطا
تبلیغات