تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  پژمان اعتمادی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: سایر
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/12/6
ایمیل:  pejmanetemadi7@gmail.com

سوابق علمی - فنی پژمان اعتمادی:
تازه های ساطا
تبلیغات