تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی طوقی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/11/25
ایمیل:  mtoghi@yahoo.com

سوابق علمی - فنی مهدی طوقی:
تازه های ساطا
تبلیغات