تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  Navid Gheisari
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/11/6
ایمیل:  Navidss1990@gmail.com

سوابق علمی - فنی Navid Gheisari:
تازه های ساطا
تبلیغات