تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  امید زریبافیان
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/11/6
ایمیل:  zaribafian@yahoo.com

سوابق علمی - فنی امید زریبافیان:
تازه های ساطا
تبلیغات