تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مسعود دادخواه
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1403/2/13
ایمیل:  masouddadkhah1354@gmail.com

سوابق علمی - فنی مسعود دادخواه:
تازه های ساطا
تبلیغات