تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  bak bak
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/2/24
ایمیل:  shani.ab90@gmail.com

سوابق علمی - فنی bak bak:
تازه های ساطا
تبلیغات