تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  Amir Yazdizadeh
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1402/11/11
ایمیل:  yazdi.a.m.23@gmail.com

سوابق علمی - فنی Amir Yazdizadeh:
تازه های ساطا
تبلیغات