تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  امیر اشتر
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/12/6
ایمیل:  amir1150@gmail.com

سوابق علمی - فنی امیر اشتر:
تازه های ساطا
تبلیغات