تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  وحید راحتی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1402/10/12
ایمیل:  vahid995@gmail.com

سوابق علمی - فنی وحید راحتی:
تازه های ساطا
تبلیغات