تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  شیما حاتمی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/11/7
ایمیل:  shimshimhatami@gmail.com

سوابق علمی - فنی شیما حاتمی:
تازه های ساطا
تبلیغات