تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  jafr soltanian
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: کرمانشاه
تاریخ عضویت:  1401/11/25
ایمیل:  so139089@yahoo.com

سوابق علمی - فنی jafr soltanian:
تازه های ساطا
تبلیغات